Riblja hrana

Proizvodnja riblje hrane je kompleksna nauka koja zahtjeva dobro poznavanje potreba riba, odabir kvalitetnih sirovina, ekonomskog poslovanja i ekologije. Najbolji se rezultati postižu kada su svi ovi elementi u harmoniji. Svaka riblja kategorija, bilo da je riječ o ribljoj mlađi, odrasloj ribi ili ribi za mriješćenje, zahtjeva različitu hranu, zato ulažemo sve svoje kapacitete u istraživanje, razvoj te edukaciju kadrova.

Ishrana riba se vrši hranom koja se sastoji od više komponenti da bi bile zadovoljene potrebe u hranljivim materijama visoke kvalitete na najjeftiniji i ekonomski optimalan način. Koncentrovana hrana se koristi u intenzivnoj akvakulturi u ishrani nekih vrsta riba tokom  cijelog životnog ciklusa ili tokom pojedinih dijelova životnog ciklusa u intenzivnom sistemu gajenja. Hrana se može praviti u obliku peleta pomoću opreme koja koristi toplotu i presovanje (peletirka), peletiranje se smatra jednostavnijim oblikom proizvodnje, ili extrudovanu korištenjem visoke temparature, pritiska (extruder-a) i podpritiska (vacum couter-a). Moramo napomenuti da je naša kompanija u mogučnosti, prema potrebama ribogojilišta odnosno tržišta, proizvoditi više tipova hrane po pitanju plutavosti kao i po pitanju „bojenja„ mesa ribe . To se postiže korištenjem karotenoida (astaksantin) koji je  jedan od najjačih antioksidanata u prirodi te samim tim je vrlo koristan u ljudskoj ishrani.

Svi tipovi „ Bosfish“ hrane redovno se testiraju. Koriste se iskustva i drugih proizvođača širom svijeta. Obavljaju se eksperimenti koji su osnova procesa neprestanog razvoja proizvodnje što omogućava dostizanje potrebnih standarda. Napominjemo, da ti standardi nisu baš uvijek polazna tačka našeg programa koliko su to same potrebe riba za hranljivim sastojcima. Standardi se mijenjaju, uzgajivači riba se pojavljuju sa novim idejama, vlasti sa novim propisima, posebno na planu zaštite okoline, što zahtjeva stalno poboljšanje sastava i korisnosti hrane. Na osnovu svih tih želja i zahtjeva, sirovine koje se koriste u proizvodnji  stalno se testiraju da bi se osigurao visok nivo rasta ribe a samim tim mogučnost prodaje hrane.

Kao dodatak tehnološkom procesu, visokospecijalizovani sistem extrudiranja osigurava proizvod visokog stepena probavljivosti. Kvalitet ribe koja se uzgaja u ribnjacima zavisi od više faktora. Najbitniji među njima su: tipa hrane, strategije hranjenja, kvalitet vode i cijeli niz ostalih prirodnih faktora (protok vode, temparatura, količina kiseonika itd). Kvalitet ribe se određuje na osnovu niza faktora : sadržaj masnoće u filetima, gubitak pri čišćenju, struktura mesa, boja itd. Upotrebom „Bosfish“ hrane moguće je kontrolisati ove faktore i to izborom tipa hrane ili strategijom ishrane koja se prilagođava posebnim uslovima svake farme.

Ekstrudiranje hrane – opšte karakteristike postupka

Na bazi iskustva, naučnih ispitivanja navedenih karakteristika fiziologije varenja kod riba, razvila se potpuno nova tehnologija proizvodnje hrane za ribe, koja je nezamisliva bez upotrebe procesa extrudiranja. Danas je u svijetu dominantan tehnološki postupak u proizvodnji hrane za ribe extrudiranjem. Ova tehnika omogučava naknadno omaščivanje sa izuzetno velikim količinama masti, kao i proizvodnji plutajućih (flotantnih) ili sporotonućih granula, posebno bitno u prehranjivanju salmonida. Razvojem ovih tehnika razvija se i prateća oprema kao na primjer „ vacum couter“. To je komora iz koje se izvlači zrak, stvara vakum, a pod dejstvom podpritiska se ubrizgavaju masnoće, rastvoreni termolabilni vitamini i drugi aditivi. Norvežani uspjevaju da dodaju čak 40% masnoće u hranu za lososa i pastrmku. Takođe je utvrđeno da extrudiran proizvod ima mogučnost da pluta ako je gustina proizvoda do 550 g/kg, a tone ako je preko 620 g/KG.

Podijeli objavu:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn